Na 1994 bleef Studio Bloema gestaag doorwerken zonder dat er zich grote problemen stelden. Een serieus probleem diende zich echter aan na de oprichting van ‘Luisterpunt’ in 2008.  ‘Luisterpunt Vlaanderen’ werd door minister Anciaux opgericht als een gespecialiseerde bibliotheek die fungeert als een lectuurvoorzieningsdienst voor Vlaanderen en Brussel. Zij nam de taak over van wat voorheen de Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek ‘Licht en Liefde’ (VKBB) en de Vlaamse Luisteren Braillebibliotheek (VLBB) waren. Doordat Luisterpunt samenwerkte met Nederland werden de in Vlaanderen opgenomen boeken vanaf dan ook in Nederland verspreid, en omgekeerd. Dit leidde tot een zware verstrenging van de eisen waaraan de inlezers moesten voldoen. Het gevolg was dat in 2010 de helft van de 36 inlezers van Studio Bloema werd afgekeurd en niet langer lid kon blijven van de vereniging. Het duurde even voordat het Gesproken Boek deze klap te boven kwam, maar er kwamen toch druppelsgewijs nieuwe inlezers bij. Nu is dat nog steeds het geval, hoewel jaarlijks gemiddeld slechts 3 van de ongeveer 15 kandidaat-inlezers die de stemproef afleggen goedgekeurd worden. Doordat er ook elk jaar een drietal inlezers om diverse redenen moeten afhaken blijft het aantal inlezers nu rond de 20 draaien. Dit is minder dan wat Studio Bloema aankan, en nieuwe kandidaat-inlezers zijn dus zeer welkom.

Na een lange tijd lid geweest te zijn van de Stedelijke Raad voor Cultuur werd Studio Bloema een achttal jaar geleden overgeheveld naar de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH).

Tijdens het laatste decennium verleende het Gesproken Boek geregeld zijn (gratis) medewerking aan externe initiatieven. Zo werden voor de stad Kortrijk de teksten van het ‘Taalrugzakje’ opgenomen, die nog steeds in sommige scholen gebruikt worden, en werden de audio-opnames gedaan voor belangstellenden die de zwikken in de O.L.V.-kerk met deskundige uitleg willen gaan bekijken. En einde 2018 verzorgde Studio Bloema de geluidsopnames voor de tentoonstelling ‘Struikelblokken’ die georganiseerd werd door de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap.